html-QQ空间作业 - Locked

1747187823   ·   发表于 2018-07-07 18:25:19   ·   CTF&WP专版

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>QQ空间-分享生活,留住感动</title>

</head>

<body >

<img src="https://qzonestyle.gtimg.cn/qzone_v6/proj_qzonelogin/img/qzone-login-logo.32.png"/>

<p>账号密码登录</p>

<form>

<input type="text"> <br />

<input type="password"> <br />

<input type="submit"> <br />

</form>

<a href="https://aq.qq.com/v2/uv_aq/html/reset_pwd/pc_reset_pwd_input_account.html?v=4.0">忘了密码</a> |

<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">注册新账号</a> |

<a href="http://hao.qq.com/about/feedback.html">意见反馈</a>

<ul>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">iPhone</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">iPad</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">Android</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">Windows Phone</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">其他手机</a></li>

</ul>

<a href="http://support.qq.com/discuss/46_1.shtml">反馈建议</a> |

<a href="https://qzone.qzone.qq.com/">官方空间</a> |

<a href="https://act.qzone.qq.com/">空间活动</a> |

<a href="https://game.qzone.qq.com/?from=gameapp">空间应用</a> |

<a href="https://user.qzone.qq.com/949589999/main">腾讯原创馆</a> |

<a href="http://connect.qq.com">QQ互联</a> |

<a href="http://connect.qq.com/intro/login">QQ登录</a> |

<a href="http://connect.qq.com/intro/share">社交组件</a> |

<a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/%E6%8A%95%E8%AF%89%E6%8C%87%E5%BC%95"">应用侵权投诉</a> |

<a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/Tencent_Open_Platform_Complaint_Guidelines">Complaint Guidelines</a> 

<p>opyright © 2005 - 2018 Tencent.All Rights Reserved.</P> 

<p>腾讯公司 <a href="https://www.tencent.com/zh-cn/statement.html?/law/copyright.htm">版权所有</a> 

<a href="http://www.qq.com/culture.shtml">粤网文[2014]0633-233号</a></P>

</body>

</html>


打赏我,让我更有动力~

1 Reply   |  Until 2018-7-9 | 1688 View

Track-方丈
发表于 2018-7-9

通过。

金币奖励已发放。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content
返回顶部 投诉反馈

© 2016 - 2024 掌控者 All Rights Reserved.