1.2 qq空间作业 - Locked

阿飞   ·   发表于 2018-07-09 16:05:10   ·   CTF&WP专版

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>QQ空间-分享生活,留住感动</title>
  </head>
  <body>
  <img src="https://qzonestyle.gtimg.cn/qzone_v6/proj_qzonelogin/img/qzone-login-logo.32.png"/>
        <h1>账号密码登录</h1>
  <form>
  <input type="txxt"><br />
  <input type="paseword"><br />
  <input type="submit">
  </form>
                   <p><a href="https://aq.qq.com/v2/uv_aq/html/reset_pwd/pc_reset_pwd_input_account.html?v=3.0&old_ver_account=">忘了密码?</a>
  <a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">▏注册新账号</a>
  <a href="https://support.qq.com/products/14800">▏意见反馈</a>
  </p>
  <ul>
  <li><a href="http://z.qzone.com/download.html"</a>iphone</li>
  <li><a href ="http://z.qzone.com/download.html"</a>ipad</li>
  <li><a href="http://z.qzone.com/download.html"</a>Android</li>
  <li><a href="http://z.qzone.com/download.html"</a>Windows phone</li>
  <li><a href="http://z.qzone.com/download.html"</a>其他手机</li>
  </ul>
       <p>
    <a href="http://support.qq.com/discuss/46_1.shtml">反馈建议  ▏</a>
       <a href="https://qzone.qzone.qq.com/">官方空间  ▏</a>
       <a href="https://act.qzone.qq.com/">空间活动  ▏</a>
       <a href="https://game.qzone.qq.com/?from=gameapp">空间应用  ▏</a>
       <a href="https://user.qzone.qq.com/949589999/main">腾讯原创馆  ▏</a>
          <a href="https://connect.qq.com/">QQ互联  ▏</a> 
          <a href="https://connect.qq.com/intro/login/">QQ登录  ▏</a>
          <a href="https://connect.qq.com/intro/share/">社交组件  ▏</a>
          <a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/投诉指引">应用投诉侵权  ▏</a>
             <a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/Tencent_Open_Platform_Complaint_Guidelines">Complaint Guidelined</a>
   
    </p>
                       <p>
  Copyright © 2005 - 2018 Tencent.<a href="https://www.tencent.com/en-us/statement.html">All Rights Reserved.</a>
                      </p>
       <p>
       腾讯公司<a href ="https://www.tencent.com/zh-cn/statement.html?/law/copyright.htm">版权所有</a>
       <a href ="http://www.qq.com/culture.shtml">粤网文[2014]0633-233号</a>
       </p>
   </body>
</html>

打赏我,让我更有动力~

1 Reply   |  Until 2018-7-10 | 1523 View

Track-方丈
发表于 2018-7-10

通过,金币奖励已发放。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content
返回顶部 投诉反馈

© 2016 - 2024 掌控者 All Rights Reserved.