HTML-用基础标签编写一个网页【作业】 - Locked

wwwkkkzzz2010   ·   发表于 2018-08-10 17:47:24   ·   CTF&WP专版

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
<meta name="keywords" content="封神台,攻防靶场,掌控安全,信息安全,黑客联盟,白客联盟,黑客教程,网络攻防教程,渗透测试教程,渗透学习">
<meta name="description" content="封神台-掌控安全在线演练靶场,是一个在线黑客攻防演练平台。">
    <title>我的作业--个人介绍</title>
</head>
 <body>
   <h1>HTML-用基础标签编写一个网页【作业】</h1>
   <div style="color:#000080;font-weight:bold"><p>我的网名是:神龙在线。</p>
   <p>新加入的正式会员。</p>
   <p>希望多学点实战的知识。</p>
  <p>并认识更多的安全方面的好友。</p>
  <p><img height="100" src="

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1533904171913&di=ea87b901a7b410b3037798cde532d853&imgtype=jpg&src=http%3A%2F%2Fimg0.imgtn.bdimg.com%2Fit%2Fu%3D2989372740%2C3674058361%26fm%3D214%26gp%3D0.jpg"/></p>
</div>
  </body>
</html>

打赏我,让我更有动力~

1 Reply   |  Until 2018-8-13 | 1718 View

Track-方丈
发表于 2018-8-13

通过,金币奖励已发放。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content
返回顶部 投诉反馈

© 2016 - 2024 掌控者 All Rights Reserved.