1.2qq空间-蒙古草原提交作业 - Locked

18603907360   ·   发表于 2018-08-11 22:02:57   ·   CTF&WP专版
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>QQ空间-分享生活,留住感动</title>
</head>
<body >
<form action="https://qzone.qq.com/">
用户名:<input type="text" name="tex">
密码:<input type="password" name="password"><br>
<input type="submit">
</form><br>
<a href="https://qzone.qq.com/">快速安全登录</a>
<br><img src="qq1.png"><br>
<a href="https://aq.qq.com/v2/uv_aq/html/reset_pwd/pc_reset_pwd_input_account.html?v=3.0&old_ver_account=">忘记密码了?</a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">注册新账号</a>
<a href="https://support.qq.com/products/14800">意见反馈</a><br><br><br><br><br>
<img src="" alt="aphone"><br>
<img src="" alt="ipad"><br>
<img src="" alt="Android"><br>
<img src="" alt="windows  phone"><br>
<img src="" alt="其他手机"><br>
<a href="http://support.qq.com/discuss/46_1.shtml">反馈建议</a>
<a href="https://qzone.qzone.qq.com/"> 官方空间</a>
<a href="https://act.qzone.qq.com/">空间活动</a>
<a href="https://abcmouse.qq.com/"> ABCmouse腾讯版</a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html"> 腾讯原创馆 </a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">QQ互联</a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html"> QQ登录</a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">社交组件</a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">应用侵权投诉
</a>
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">Complaint Guidelines</a><br>
腾讯公司 版权所有 粤网文[2017]6138-1456号
<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">腾讯ISUX</a>


打赏我,让我更有动力~

Attachment List

1.2qq空间-蒙古草原提交作业.rar   File Size:0.07M (Download Count:4)

3 Reply   |  Until 2018-8-14 | 1610 View

剑无名
发表于 2018-8-12

缺了个body吧

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

Track-方丈
发表于 2018-8-13

标签未正确闭合。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

Track-方丈
发表于 2018-8-14

通过,金币奖励已发放。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content
返回顶部 投诉反馈

© 2016 - 2024 掌控者 All Rights Reserved.