QQ空间作业

king   ·   发表于 2018-08-18 11:10:26   ·   CTF&WP专版

<!DOCTYPE HTML>

<HTML>

   <HEAD>

       <meta charset="utf-8">

       <title>我的空间</title>

    </HEAD>

    <boby>

    <img sec="ing png">

    <p>密码输入行</p>

    <form>

    <input type="text"><br/>

    <input type="password"><br/>

    <input type="sudmit"><br/>

    </form>

    <a href="https://aq.qq.com/v2/uv_aq/html/reset_pwd/pc_reset_pwd_input_account.html?v=4.0">开始抄写。没意思</a>

<a href="https://ssl.zc.qq.com/v3/index-chs.html">注册新账号</a> 

<a href="http://hao.qq.com/about/feedback.html">意见反馈</a>

<ul>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">iPhone</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">iPad</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">Android</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">Windows Phone</a></li>

<li><a href="https://z.qzone.com/download.html">其他手机</a></li>

</ul>

<a href="http://support.qq.com/discuss/46_1.shtml">反馈建议</a> 

<a href="https://qzone.qzone.qq.com/">官方空间</a>

<a href="https://act.qzone.qq.com/">空间活动</a> 

<a href="https://game.qzone.qq.com/?from=gameapp">空间应用</a> 

<a href="https://user.qzone.qq.com/949589999/main">腾讯原创馆</a>

<a href="http://connect.qq.com">QQ互联</a>

<a href="http://connect.qq.com/intro/login">QQ登录</a>

<a href="http://connect.qq.com/intro/share">社交组件</a>

<a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/%E6%8A%95%E8%AF%89%E6%8C%87%E5%BC%95">应用侵权投诉</a> 

<a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/Tencent_Open_Platform_Complaint_Guidelines">Complaint Guidelines</a>

<p>opyright ? 2005 - 2018 Tencent.All Rights Reserved.</P>

<p>腾讯公司 <a href="https://www.tencent.com/zh-cn/statement.html?/law/copyright.htm">版权所有</a>

<a href="http://www.qq.com/culture.shtml">粤网文[2014]0633-233号</a></P>

</body>

</html>
打赏我,让我更有动力~

2 Reply   |  Until 2018-8-20 | 1829 View

Track-方丈
发表于 2018-8-20

<a href="http://wiki.open.qq.com/wiki/%E6%8A%95%E8%AF%89%E6%8C%87%E5%BC%95>应用侵权投诉</a> 少了闭合的引号。

页面结束少了闭合的html标签。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容

Track-方丈
发表于 2018-8-20

img标签的属性有问题。

input标签的属性有问题。

body的结束标签有问题。

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
LoginCan Publish Content
返回顶部 投诉反馈

© 2016 - 2024 掌控者 All Rights Reserved.